کد مطلب:159782 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

نوحه هاي عاشورايي
(نـوحـه هـاي عـاشـورايـي) از ديـرباز به موازات اشعار عاشورايي از نظر موضوعي و سـاخـتـاري، تـطـوّراتـي داشته است. براي بررسي نوحه هاي عاشورايي دو دهه اخير، آشنايي با پيشينه آن ضروري است.

نـوحـه هـاي عـاشـورايـي تـا اوايل سده سيزدهم هجري، تطوّر چشمگيري نداشته و نوحه سـرايـان حـسـيـنـي در قـالب هـاي نـسـبـتـاً ثابت و يكسان طبع آزمايي مي كردند و از نظر محتوايي نيز، اتّفاق تازه اي تا اين زمان در نوحه هاي عاشورايي ديده نمي شود.