کد مطلب:159788 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:80

شعارهاي عاشورايي دو دهه اخير
غـالبـاً سـمـت و سـوي شـعـارهـاي صـدر اسـلام را دارد و از نـظـر مفهومي نيز تداعي گر شعارهايي است كه در تاريخ كربلا و مقاتل عاشورا آمده است.

در تـعـريـف شـعـار چـنـان كـه خـواهيم ديد، حضور (وزن) و (قافيه) الزامي نيست و نبايد انـتـظـار داشـت كه هر شعاري، با افاعيل عروضي و يا با معيارهاي حروف قافيه مطابقت داشته باشد.