کد مطلب:1600 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:157

دستور خواندن عقد


2377- اگر صيغه عقد دايم را خود زن و مرد بخوانند , و پس از تعيين مقدار مهر اول زن بگويد : زوجتك نـفـسي علي الصداق المعلوم يعني خود را زن تو نمودم بمهري كه معين شده پس از آن بدون فاصله قابل تـوجـهـي مرد بگويد : قبلت التزويج يعني قبول كردم ازدواج را , عقد صحيح است و اگر ديگري را وكيل كـنند كه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند چنانچه مثلا اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وكيل زن بگويد : زوجت موكلك احمد موكلتي فاطمة علي الصداق المعلوم پس بدون فاصله قابل توجهي وكيل مرد بـگـويـد : قـبـلت التزويج لموكلي احمد علي الصداق المعلوم صحيح مي باشد و احتياط مستحب آن است لفظي كه مرد مي گويد با لفظي كه زن مي گويد مطابق باشد.مثلا اگر زن زوجت مي گويد مرد هم قبلت التزويج بگويد نه قبلت النكاح .2378- اگـر خـود زن و مـرد بـخواهند صيغه عقد غير دايم را بخوانند بعد از آن كه مدت و مهر را معين كـردنـد , چـنانچه زن بگويد : زوجتك نفسي في المدة المعلومة علي المهر المعلوم بعد بدون فاصله قابل تـوجـهي مرد بگويد : قبلت صحيح است , و اگر ديگري را وكيل كند و اول وكيل زن به وكيل مرد بگويد : زوجـت مـوكـلتي موكلك في المدة المعلومة علي المهر المعلوم پس بدون فاصله قابل توجهي وكيل مرد بگويد : قبلت التزويج لموكلي هكذا صحيح مي باشد.