کد مطلب:1607 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:147

مسايل متفرقه زناشويي


2452- كسي كه به واسطه نداشتن زن به حرام مي افتد واجب است زن بگيرد.2453- اگـر شـوهـر در عـقد مثلا شرط كند كه زن باكره باشد و بعد از عقد معلوم شود كه باكره نبوده , مي تواند عقد را بهم بزند , ولي اگر بهم نزد مي تواند با ملاحظه نسبت تفاوت بين مهر باكره و غير باكره را از مهري كه قرار داده اند بگيرد.2454- ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتي كه كسي در آنجا نيست در صورتي كه احتمال فساد برود حرام است , هر چند طوري باشد كه كس ديگر بتواند وارد شود , ولي اگر احتمال فساد نرود اشكال ندارد.2455- اگـر مرد مهر زن را در عقد معين كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد , عقد صحيح است ولي مهر را بايد بدهد.2456- مـسـلـماني كه از اسلام خارج شود , و كفر را اختيار كند , مرتد ناميده مي شود , و مرتد بر دو قسم اسـت : مـرتد فطري و مرتد ملي , و مرتد فطري كسي است كه پدر و مادر او يا يكي از آنها در هنگام به دنيا آمـدن او مـسلمان باشند و خود او نيز پس از تميز مسلمان باشد , و سپس كافر شود , و مرتد ملي مقابل آن است .2457- اگر زن پس از ازدواج مرتد شود , عقد او باطل مي گردد , و چنانچه شوهرش با او نزديكي نكرده بـاشد عده ندارد , و هم چنين است اگر بعد از نزديكي مرتد شود ولي يائسه يا صغيره باشد اما اگر زن در سن زنهايي باشد كه حيض مي بينند بايد به دستوري كه در احكام طلاق گفته خواهد شد عده نگهدارد , و مـشـهور آن است كه اگر در بين عده مسلمان شود عقد او به حال خود باقي مي ماند , و اين حكم خالي از وجـه نـيـسـت , هر چند بهتر آن است كه مراعات احتياط ترك نشود و يائسه زني است كه پنجاه سال سن داشته باشد , و از جهت بالا رفتن سنش خون حيض نبيند و اميد بازگشت آن را هم نداشته باشد.2458- اگر مرد پس از عقد مرتد فطري شود , زنش بر او حرام مي شود , و بايد به مقدار عده وفات كه در احكام طلاق گفته مي شود عده نگهدارد.2459- اگـر مرد پس از عقد مرتد ملي شود , عقد او باطل مي گردد , و چنانچه با زنش نزديكي نكرده يا اين كه زن يائسه يا صغيره باشد , عده ندارد , و اگر بعد از نزديكي مرتد شود , و زن او در سن زنهايي باشد كـه حـيـض مـي بينند بايد آن زن به مقدار عده طلاق كه در احكام طلاق گفته مي شود عده نگهدارد , و مشهور آن است كه اگر پيش از تمام شدن عده , شوهر او مسلمان شود عقد او به حال خود باقي مي ماند و اين حكم نيز خالي از وجه نيست البته مراعات احتياط بهتر است .2460- اگـر زن در عقد با مرد شرط كند كه او را از شهري بيرون نبرد , و مرد هم قبول كند , نبايد زن را بدون رضايتش از آن شهر بيرون ببرد.2461- اگر زني از شوهر سابقش دختري داشته باشد , شوهر بعدي مي تواند آن دختر را براي پسر خود كه از اين زن نيست عقد كند , و نيز اگر دختري را براي پسر خود عقد كند , مي تواند با مادر آن ازدواج نمايد.2462- اگر زني از زنا آبستن شود , براي او جايز نيست بچه را سقط كند.2463- اگـر كـسي با زني كه شوهر ندارد , و در عده غير هم نيست زنا كند , چنانچه بعد او را عقد كند و بچه اي از آنان پيدا شود , در صورتي كه ندانند از نطفه حلال است يا حرام , آن بچه حلال زاده است .2464- اگر مرد نداند كه زن در عده است و با او ازدواج كند چنانچه زن هم نداند و بچه اي از آنان به دنيا آيد , حلال زاده است و شرعا فرزند هر دو مي باشد.ولي اگر زن مي دانسته كه در عده است و تزويج در عده جايز نيست , شرعا بچه فرزند پدر است و در هر دو صورت عقد آنان باطل است و به يكديگر همان طور كه گذشت حرام مي باشند.2465- اگـر زن بـگـويـد يـائسه ام نبايد حرف او را قبول كرد ولي اگر بگويد شوهر ندارم , حرف او قبول مي شود , مگر آن كه مورد اتهام باشد كه در اين صورت احتياط آن است كه از حال او جستجو شود.2466- اگر بعد از آن كه انسان با زني كه گفت شوهر ندارم ازدواج كرد , و بعدا كسي بگويد آن زن , زن او است , چنانچه شرعا ثابت نشود كه گفته آن كس صحيح است , نبايد حرف او را قبول كرد.2467- تا دو سال پسر يا دختر تمام نشده , پدر نمي تواند او را از مادرش جدا كند.و احوط و اولي آن است كه بچه را تا هفت سال از مادرش جدا نكند.2468- اگر ديانت و اخلاق خواستگار مورد رضايت باشد , بهتر آن است كه رد نشود , از پيغمبر اكرم صلي اللّه عـلـيه وآله روايت شده كه هر گاه خواستگاري براي دختر شما آمد كه اخلاق و ديانت او مورد رضايت شما بود , دختر را به ازدواج او در آوريد , اگر چنين نكنيد فتنه و فساد بزرگي بر زمين به پا خواهد شد.2469- اگـر زن مهر خود را به شوهر صلح كند , كه زن ديگر نگيرد , واجب است شوهر با زن ديگر ازدواج نكند و زن هم حق ندارد مهر را بگيرد.2470- كسي كه از زنا به دنيا آمده , اگر زن بگيرد , و بچه اي پيدا كند آن بچه حلال زاده است .2471- هـرگـاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حال حيض زن با او نزديكي كند , معصيت كرده , ولي اگر بچه اي از آنان به دنيا آيد حلال زاده است .2472- زنـي كـه يـقـين دارد شوهرش در سفر مرده , اگر بعد از عده وفات كه مقدار آن در احكام طلاق گـفـتـه خـواهـد شد , شوهر كند و شوهر اول از سفر برگردد , بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حـلال اسـت ولي اگر شوهر دوم با او نزديكي كرده باشد , زن بايد عده نگهدارد و شوهر دوم بايد مهر او را مطابق زنهايي كه مثل او هستند بدهد ولي خرج عده ندارد.