کد مطلب:1608 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:163

احكام شير دادن


2473- اگر زني بچه اي را با شرايطي كه در مساله ( 2483 ) گفته خواهد شد , شير دهد , آن بچه به اين عـده محرم مي شود : اول خود زن و آن را مادر رضاعي مي گويند , دوم شوهر زن كه شير مال او است و او را پدر رضاعي مي گويند.سوم پدر و مادر آن زن , هر چه بالا روند , اگر چه پدر و مادر رضاعي او باشند.چهارم بچه هايي كه از آن زن به دنيا آمده اند يا بعد به دنيا مي آيند.پـنـجـم بچه هاي اولاد آن زن هر چه پايين روند , چه از اولاد او به دنيا آمده , چه اولاد او آن بچه ها را شير داده باشند.شـشـم خـواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعي باشند , يعني به واسطه شير خوردن با آن زن خواهر و برادر شده باشند.هفتم عمو و عمه آن زن اگر چه رضاعي باشند.هشتم دايي و خاله آن زن اگر چه رضاعي باشند.نهم اولاد شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است , هر چه پايين روند , اگر چه اولاد رضاعي او باشند.دهم پدر و مادر شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است , هر چه بالا روند.يازدهم خواهر و برادر شوهري كه شير مال او است اگر چه خواهر و برادر رضاعي او باشند.دوازدهم عمو و عمه و دايي و خاله شوهري كه شير مال او است هر چه بالا روند , اگر چه رضاعي باشند , و نيز عده ديگري هم - كه در مسايل بعد گفته مي شود - به واسطه شير دادن محرم مي شوند.2474- اگـر زنـي بـچـه اي را بـا شـرايطي كه در مساله ( 2483 ) گفته مي شود شير دهد , پدر آن بچه نمي تواند با دخترهايي كه از آن زن به دنيا آمده اند ازدواج كند , چنانچه يكي از آنها فعلا زن او باشد , عقد او بـاطل مي شود , ولي جايز است با دخترهاي رضاعي آن زن ازدواج كند , اگر چه احتياط مستحب آن است كـه بـا آنـان ازدواج نـكند , و نيز نمي تواند بنابر احتياط دخترهاي شوهري را كه شير مال او است اگر چه دخـتـرهـاي رضـاعـي او بـاشند , براي خود عقد نمايد , و چنانچه يكي از آنها فعلا زن او باشد عقد او بنابر احتياط باطل مي شود.2475- اگـر زني بچه اي را با شرايطي كه در مساله ( 2483 ) گفته مي شود , شير دهد , شوهر آن زن كه صـاحب شير است , به خواهرهاي آن بچه محرم نمي شود , ولي احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج ننمايد , و نيز خويشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمي شوند.2476- اگر زني بچه اي را شير دهد , به برادرهاي آن بچه محرم نمي شود , و نيز خويشان آن زن به برادر و خواهر بچه اي كه شير خورده محرم نمي شوند.2477- اگـر انسان با زني كه دختري را شير كامل داده ازدواج كند و با آن نزديكي نمايد , ديگر نمي تواند آن دختر را براي خود عقد كند.2478- اگـر انـسـان با دختري ازدواج كند , ديگر نمي تواند با زني كه آن دختر را شير كامل داده ازدواج نمايد.2479- انسان نمي تواند با دختري كه مادر , يا مادر بزرگ او آن دختر را شير كامل داده ازدواج كند , و نيز اگر زن پدر انسان از شير پدر او دختري را شير داده باشد انسان نمي تواند با آن دختر ازدواج نمايد.و چـنـانچه دختر شيرخواري را براي خود عقد كند , بعد مادر , يا مادر بزرگ , يا زن پدر او آن دختر را شير دهد , عقد باطل مي شود.2480- با دختري كه خواهر , يا زن برادر انسان از شير برادر او را شير كامل داده , نمي شود ازدواج كرد , و هم چنين است اگر خواهرزاده , يا برادرزاده , يا نوه خواهر , يا نوه برادر انسان آن دختر را شير داده باشد.2481- اگـر زنـي بـچـه دختر خود را شير كامل دهد , آن دختر به شوهر خود حرام مي شود , و هم چنين است اگر بچه اي را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد شير دهد , ولي اگر زني بچه پسر خود را شير دهد , زن پسرش كه مادر آن طفل شير خوار است بر شوهر خود حرام نمي شود.2482- اگـر زن پـدر دخـتـر بـچه شوهر آن دختر را به شير پدرش شير دهد , بنابر احتياط گذشته در ( 2474 ) آن دختر به شوهر خود حرام مي شود , چه بچه از همان دختر , چه از زن ديگر باشد.

شرايط شيردادني كه علت محرم شدن است2483- شير دادني كه علت محرم شدن است هشت شرط دارد : اول بچه شير زن زنده را بخورد , پس اگر از پستان زني كه مرده است شير بخورد فايده ندارد.دوم شـيـر آن زن از حـرام نـبـاشـد , پس اگر شير بچه اي را كه از زنا به دنيا آمده به بچه ديگر بدهند , به واسطه آن شير , بچه به كسي محرم نمي شود.سوم بچه شير را از پستان بمكد , پس اگر شير را در گلوي او بريزند اثري ندارد.چهارم شير خالص باشد و با چيز ديگر مخلوط نباشد.پـنجم شير از يك شوهر باشد , پس اگر زن شير دهي را طلاق دهند , بعد شوهر ديگري كند و از او آبستن شود , و تا موقع زاييدن , شيري كه از شوهر اول داشته باقي باشد , و مثلا هشت دفعه پيش از زاييدن از شير شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاييدن از شير شوهر دوم به بچه اي بدهد , آن بچه به كسي محرم نمي شود.ششم بچه به واسطه مرض شير را قي نكند و اگر قي كند , اثري ندارد.هفتم شير دادن بچه به مقداري باشد كه استخوانش از آن شير محكم شده و گوشت بدنش برويد , و اگر مـعـلـوم نـباشد كه آيا به اين حد رسيده يا نه چنانچه يك شبانه روز يا پانزده مرتبه به طوري كه در مساله آيـنده گفته مي شود شير سير بخورد باز هم كافي است , ولي اگر معلوم باشد كه آن شير در محكم شدن استخوان بچه و روييدن گوشت بدنش مؤثر نبوده در حالي بچه يك شبانه روز يا پانزده مرتبه شير خورده بايد مراعات احتياط در اين چنين مورد ترك نشود.هـشـتـم دو سـال بـچـه تـمـام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شير دهند به كسي محرم نمي شود.بـلكه اگر مثلا يپش از تمام شدن دو سال , هشت مرتبه و بعد از آن هفت مرتبه شير بخورد به كسي محرم نـمـي شود , ولي چنانچه از موقع زاييدن زن شيرده بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقي باشد , و بچه اي را شير دهد آن بچه به كساني كه گفته شد محرم مي شود.2484- بـايـد بـچـه در بـين يك شبانه روز غذا يا شير كس ديگر را نخورد , ولي اگر كمي غذا بخورد كه نـگـويند در بين غذا خورده اشكال ندارد , و نيز بايد پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد , و در بين پانزده مرتبه شير كس ديگر را نخورد و در هر دفعه بدون فاصله شير بخورد , ولي اگر در بين شير خوردن نفس تـازه كند , يا كمي صبر كند كه از زمان اولي كه پستان در دهان مي گيرد , تا وقتي سير مي شود يك دفعه حساب شود اشكال ندارد.2485- اگـر زن از شير شوهر خود بچه اي را شير دهد , بعد شوهر ديگر كند و از شير شوهر دوم بچه ديگر را شير دهد , آن دو بچه به يكديگر محرم نمي شوند , اگر چه بهتر آن است كه با هم ازدواج نكنند.2486- اگر زن از شير يك شوهر چندين بچه را شير دهد , همه آنها به يكديگر و به شوهر و به زني كه آنان را شير داده محرم مي شوند.2487- اگـر كسي چند زن داشته باشد , و هر كدام آنان با شرايطي كه گفتيم بچه اي را شير دهد , همه آن بچه ها به يكديگر و به آن مرد و به همه آن زنها محرم مي شوند.2488- اگر كسي دو زن شيرده دارد , و يكي از آنان بچه اي را مثلا هشت مرتبه و ديگري هفت مرتبه شير بدهد آن بچه به كسي محرم نمي شود.2489- اگـر زنـي از شـير يك شوهر پسر و دختري را شير كامل بدهد خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمي شوند.2490- انسان نمي تواند بدون اذن زن خود , با زنهايي كه به واسطه شير خوردن خواهرزاده يا برادرزاده زن او شده اند ازدواج كند , نيز اگر با پسري لواط كند , نمي تواند دختر و خواهر و مادر و مادر بزرگ آن پسر را كـه رضاعي هستند , يعني به واسطه شير خوردن دختر و خواهر و مادر او شده اند , براي خود عقد كند , و اين حكم بنابر احتياط در موردي كه لواط كننده بالغ نباشد , و يا لواط دهنده بالغ باشد نيز جاري است .2491- زني كه برادر انسان را شير داده به انسان محرم نمي شود , اگر چه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند.2492- انـسان نمي تواند با دو خواهر , اگر چه رضاعي باشند , يعني به واسطه شيرخوردن , خواهر يكديگر شده باشند ازدواج كند.و چـنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بوده اند در صورتي كه عقد آنان در يك وقت بوده , هر دو عقد بنابر اظهر باطل است و اگر در يك وقت نبوده عقد اولي صحيح و عقد دومي باطل مي باشد.2493- اگـر زن از شـيـر شـوهـر خـود كساني را كه بعدا گفته مي شود , شير دهد , شوهرش بر او حرام نمي شود , اگر چه بهتر آن است كه احتياط كنند : اول برادر و خواهر خود را.دوم عمو و عمه و دايي و خاله خود را.سوم اولاد عمو و اولاد دايي خود را.چهارم برادرزاده خود را.پنجم برادر شوهر , يا خواهر شوهر خود را.ششم خواهرزاده خود را , يا خواهرزاده شوهرش را.هفتم عمو و عمه و دايي و خاله شوهرش را.هشتم نوه زن ديگر شوهر خود را.2494- اگر كسي دختر عمه يا دختر خاله انسان را شير دهد به او محرم نمي شود ولي احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با او خودداري نمايد.2495- مـردي كـه دو زن دارد , اگر يكي از آن دو زن فرزند عموي زن ديگر را شير دهد , زني كه فرزند عموي او شير خورده , به شوهر خود حرام نمي شود.

آداب شير دادن2496- بـراي شـير دادن بچه بهتر از هر كس مادر او است و سزاوار است كه مادر براي شير دادن از شوهر خـود مـزد نـگـيرد و خوب است كه شوهر مزد بدهد , و اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد , شوهر مي تواند بچه را از او گرفته و به دايه بدهد.2497- مستحب است دايه اي كه براي طفل مي گيرند , دوازده امامي و داراي عقل و عفت و صورت نيكو باشد , و مكروه است كم عقل , يا غير دوازده امامي , يا بد صورت , يا بد خلق , يا زنازاده باشد.و نيز مكروه است دايه اي بگيرند كه شيرش از بچه اي است كه از زنا به دنيا آمده باشد.

مسايل متفرقه شير دادن2498- بهتر آن است از شير دادن زنها به هر بچه اي جلوگيري شود , زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كساني شير داده اند و بعدا دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند.2499- در صـورتـي كـه مـمكن باشد , مستحب است بچه را بيست و يك ماه تمام شير بدهند , و شايسته نيست كه بيش از دو سال شير بدهند.2500- اگر به واسطه شير دادن , حق شوهر از بين نرود , زن مي تواند بدون اجازه شوهر بچه كس ديگر را شير دهد.2501- اگـر شـوهر زني دختر شيرخواري را براي خود عقد كرده باشد , چنانچه زن آن دختر شيرخوار را شـيـر دهـد , بنابر مشهور آن زن مادر زن شوهرش مي شود و بر او حرام مي گردد , ولي اين حكم خالي از اشكال نيست , و مراعات احتياط ترك نشود.2502- اگر كسي بخواهد زن برادرش به او محرم شود , بعضي فرموده اند كه بايد دختر شيرخواري را مثلا دو روزه براي خود صيغه كند و در آن دو روز با شرايطي كه در مساله ( 2483 ) گفته شد زن برادرش آن دخـتر را شير دهد , تا مادر زنش شود , ولي اين حكم در صورتي كه زن برادر از شير برادر به آن دختر شير دهد محل اشكال است .2503- اگر مرد پيش از آن كه زني را براي خود عقد كند , بگويد به واسطه شير خوردن , آن زن بر او حرام شـده , مثلا بگويد شير مادر او را خورده , چنانچه تصديق او ممكن باشد , نمي تواند با آن زن ازدواج كند , و اگـر بـعـد از عـقد بگويد و خود زن هم حرف او را قبول نمايد , عقد باطل است پس اگر مرد با او نزديكي نكرده باشد , يا نزديكي كرده باشد , ولي در وقت نزديكي كردن , زن بداند بر آن مرد حرام است , مهر ندارد و اگر بعد از نزديكي بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده , شوهر بايد مهر او را مطابق زنهايي كه مثل او هستند بدهد.2504- اگـر زن پيش از عقد بگويد به واسطه شير خوردن بر مردي حرام شده , چنانچه تصديق او ممكن باشد , نمي تواند با آن مرد ازدواج كند و اگر بعد از عقد بگويد , مثل صورتي است كه مرد بعد از عقد بگويد كه زن بر او حرام است و حكم آن در مساله پيش گفته شد.2505- شـير دادني كه علت محرم شدن است به دو چيز ثابت مي شود : اول خبر دادن عده اي كه انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا كند.دوم شـهـادت مـرد عـادل , ولـي بايد شرايط شير دادن را هم بگويند مثلا بگويند ما ديده ايم كه فلان بچه بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن شير خورده و چيزي هم در بين نخورده , و هم چنين ساير شرطها را كـه در مساله ( 2483 ) گفته شد شرح دهند , و اما ثابت شدن شير دادن به شهادت يك مرد و دو زن يا چهار زن كه عادل باشند محل اشكال است .2506- اگـر شك كند به مقداري كه علت محرم شدن است بچه شير خورده يا نه , يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده , بچه به كسي محرم نمي شود , ولي بهتر آن است كه احتياط كنند.