کد مطلب:1609 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:150

احكام طلاق


2507- مـردي كـه زن خـود را طـلاق مي دهد , بايد بالغ و عاقل باشد , ولي اگر بچه ده ساله زن خود را طلاق دهد , بايد مراعات احتياط در مورد آن ترك نشود , و هم چنين بايد مرد به اختيار خود طلاق دهد , و اگر او را مجبور كنند كه زنش را طلاق دهد طلاق باطل است و نيز بايد قصد طلاق داشته باشد , پس اگر صيغه طلاق را مثلا به شوخي بگويد صحيح نيست .2508- زن بايد در وقت طلاق از خون حيض و نفاس پاك باشد , و شوهرش در آن پاكي با او نزديكي نكرده باشد , و تفصيل اين دو شرط در مسايل آينده گفته مي شود.2509- طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است .اول آن كه شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكي نكرده باشد.دوم مـعلوم باشد آبستن است و اگر معلوم نباشد و شوهر در حال حيض طلاقش بدهد , بعد بفهمد آبستن بوده , آن طلاق باطل است هر چند احتياط مستحب آن است كه دوباره او را طلاق دهد.سـوم مرد به واسطه غايب بودن يا مانند آن از زن خود جدا باشد به طوري كه نتواند بفهمد كه زن از خون حـيض و نفاس پاك است يا نه , ولي در اين صورت بنابر احتياط لازم بايد مرد صبر كند تا حداقل يك ماه از جدا شدنش از زن بگذرد و بعد او را طلاق دهد.2510- اگـر زن را از خون حيض پاك بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود كه موقع طلاق در حال حيض بـوده , طـلاق او باطل است و اگر او را در حيض بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود پاك بوده , طلاق او صحيح است .2511- كـسـي كـه مـي دانـد زنـش در حال حيض يا نفاس است , اگر از او جدا شود مثلا مسافرت كند و بـخـواهد او را طلاق دهد , بايد تا مدتي كه يقين يا اطمينان پيدا كند كه زن از آن حيض يا نفاس پاك شده صبر نمايد , و بعدا چنانچه بداند كه او در حالت پاكي است مي تواند او را طلاق دهد , و هم چنين است اگر شك داشته باشد در صورتي كه آنچه را كه در كيفيت طلاق غايب در مساله ( 2509 ) گذشت مراعات كند .2512- اگـر مـردي كه از زن خود جدا شده بخواهد زن خود را طلاق دهد چنانچه بتواند اطلاع پيدا كند كه زن او در حال حيض يا نفاس است يا نه , هر چند اطلاع او از روي عادت حيض زن , يا نشانه هاي ديگري بـاشـد , كـه در شـرع معين شده , اگر او را طلاق دهد و بعدا معلوم شود كه در حال حيض يا نفاس بوده , طلاق او صحيح نيست .2513- اگـر با عيالش كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكي كند و بخواهد طلاقش دهد , بايد صبر كند تا دوباره حيض ببيند و پاك شود , ولي زني را كه نه سالش تمام نشده , يا معلوم است كه آبستن است , اگر بعد از نزديكي طلاق دهند اشكال ندارد , و هم چنين است اگر يائسه باشد