کد مطلب:1611 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:164

عده طلاق


2519- زنـي كـه نه سالش تمام نشده , و زن يائسه عده ندارند , يعني اگر چه شوهرش با او نزديكي كرده باشد , بعد از طلاق مي تواند فورا شوهر كند.2520- زنـي كـه نه سالش تمام شده و يائسه نيست و شوهرش با او نزديكي كند اگر طلاقش دهد , بعد از طلاق بايد عده نگهدارد , و عده زن آزاد آن است كه بعد از آن كه شوهرش در پاكي طلاقش داد , به قدري صـبر كند كه دوبار حيض ببيند و پاك شود و همين كه حيض سوم را ديد عده او تمام مي شود , و مي تواند شوهر كند.ولي اگر پيش از نزديكي كردن با او طلاقش بدهد عده ندارد , يعني مي تواند بعد از طلاق فورا شوهر كند , مـگر آن كه مني شوهر به طور جذب يا مانند آن داخل فرج او شده باشد , كه در اين صورت بنابر اظهر بايد عده نگهدارد.2521- زنـي كـه حـيـض نمي بيند اگر در سن زنهايي باشد كه حيض مي بينند , چنانچه شوهرش بعد از نزديكي با او طلاقش دهد , بايد بعد از طلاق تا سه ماه عده نگهدارد.2522- زنـي كـه عده او سه ماه است , اگر اول ماه طلاقش بدهند , بايد سه ماه هلالي يعني از موقعي كه ماه ديده مي شود تا سه ماه عده نگهدارد.و اگـر در بـين ماه طلاقش بدهد , بايد باقي ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز كسري ماه اول را از ماه چهارم عده نگهدارد , تا سه ماه تمام شود , مثلا اگر غروب روز بيستم ماه طلاقش دهند و آن ماه بيست و نه روز بـاشـد , بـايـد نـه روز باقي ماه را با دو ماه بعد از آن و بيست روز از ماه چهارم عده نگهدارد , بلكه احتياط واجـب آن است كه از ماه چهارم بيست و يك روز عده نگهدارد , تا به مقداري كه از ماه اول عده نگهداشته سي روز شود.2523- اگـر زن آبستن را طلاق دهند , عده اش تا دنيا آمدن يا سقط شدن بچه او است بنابر اين اگر مثلا يك ساعت بعد از طلاق , بچه او به دنيا آمد , عده اش تمام مي شود , ولي اين در صورتي است كه بچه فرزند شـرعي صاحب عده باشد , بنابر اين اگر زن از زنا آبستن شده باشد , و شوهرش او را طلاق دهد عده او به وضع حمل بچه اش تمام نمي شود.2524- زنـي كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست اگر صيغه شود مثلا يك ماهه , يا يك ساله شوهر كند , چـنـانـچـه شـوهـرش با او نزديكي نمايد و مدت آن زن تمام شود , يا شوهر مدت را به او ببخشد بايد عده نـگـهـدارد پس اگر حيض مي بيند بنابر احتياط بايد به مقدار دو حيض عده نگهدارد و شوهر نكند و اگر حـيـض نـمي بيند , چهل و پنج روز از شوهر كردن خودداري نمايد , و در صورتي كه آبستن باشد , عده او بـنـابـر اظـهـر تا دنيا آمدن يا سقط شدن بچه او است اگر چه احتياط مستحب آن است كه به هر كدام از زاييدن يا چهل و پنج روز كه بيشتر است عده نگهدارد.2525- ابـتـداي عـده طلاق از موقعي است كه خواندن صيغه طلاق تمام مي شود , چه زن بداند طلاقش داده انـد , يـا نداند , پس اگر بعد از تمام شدن عده بفهمد كه او را طلاق داده اند , لازم نيست دوباره عده نگهدارد.