کد مطلب:1614 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:154

احكام رجوع كردن


2533- در طلاق رجعي مرد به دو قسم مي تواند به زن خود رجوع كند : اول حرفي بزند معنايش اين باشد كه او را دوباره زن خود قرار دهد.دوم كاري كند و به آن كار قصد رجوع نمايد , و ظاهر اين است كه به نزديكي كردن رجوع محقق مي شود , اگـر چـه قصد رجوع نداشته باشد , بلكه بعضي گفته اند كه به لمس و بوسيدن هر چند بدون قصد رجوع باشد , رجوع محقق مي شود اگر چه اين گفته خالي از اشكال نيست .2534- بـراي رجوع كردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد , يا به زن خبر دهد , بلكه اگر بدون اين كه كسي بفهمد خودش رجوع كند , رجوعش صحيح است .ولي اگر بعد از تمامي عده مرد بگويد كه در عده رجوع نموده ام لازم است اثبات نمايد.2535- مـردي كـه زن خـود را طـلاق رجعي داده , اگر مالي از او بگيرد , و با او صلح كند كه ديگر به او رجـوع نـكـنـد ايـن مـصـالحه اگر چه صحيح است واجب است كه رجوع ننمايد ولي حق رجوع او از بين نمي رود , و در صورتي كه رجوع كند طلاقي كه داده موجب جدايي نمي شود.2536- اگر زني را دو بار طلاق دهد و به او رجوع كند , يا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند , يا بعد از يك طلاق رجوع و بعد از طلاق ديگر عقد كند بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است .ولي اگر بعد از طلاق سوم به ديگري شوهر كند با پنج شرط به شوهر اول حلال مي شود يعني مي تواند آن زن را دوباره عقد نمايد.اول آن كه عقد شوهر دوم هميشگي باشد و اگر مثلا يك ماهه يا يك ساله او را صيغه كند بعد از آن كه از او جدا شد شوهر اول نمي تواند او را عقد كند.دوم شوهر دوم با او نزديكي و دخول كند و احتياط واجب آن است كه نزديكي از جلوي زن باشد.سوم شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد.چهارم عده طلاق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود.پنجم بنابر احتياط واجب شوهر دوم در زمان نزديكي بالغ باشد.