کد مطلب:1620 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:153

احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات


2592- حـيـوان وحـشـي باشد يا اهلي - غير از حيوانهاي حرام گوشت كه بيان آنها در احكام خوردنيها و آشـاميدنيها مي آيد - اگر آن را به دستوري كه بعدا گفته مي شود سر ببرند پس از جان دادن گوشت آن حـلال و بدن آن پاك است ولي شتر و ماهي و ملخ به غير از سر بريدن خوردن آنها حلال مي شود به طوري كه در مسائل آينده خواهد آمد.2593- حيوان حلال گوشت وحشي مانند آهو و كبك و بز كوهي و حيوان حلال گوشتي كه اهلي بوده و بعدا وحشي شده مثل گاو و شتر اهلي كه فرار كرده و وحشي شده است , اگر به دستوري كه بعدا گفته مـي شـود آنـهـا را شـكار كنند , پاك و حلال است , ولي حيوان حلال گوشت اهلي مانند گوسفند و مرغ خـانـگـي و حيوان حلال گوشت وحشي كه به واسطه تربيت كردن اهلي شده است , با شكار كردن پاك و حلال نمي شود.2594- حـيوان حلال گوشت وحشي در صورتي با شكار كردن پاك و حلال مي شود كه بتواند فرار كند يا پـرواز نـمايد , بنابر اين بچه آهو كه نمي تواند فرار كند و بچه كبك كه نمي تواند پرواز نمايد , با شكار كردن پـاك و حـلال نـمي شود , و اگر آهو و بچه اش را كه نمي تواند فرار كند , با يك تير شكار نمايد آهو حلال و بچه اش حرام است .2595- حـيـوان حـلال گوشتي كه مانند ماهي خون جهنده ندارد , اگر به خودي خود بميرد پاك است ولي گوشت آن را نمي شود خورد.2596- حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده ندارد , مانند مار , مرده آن پاك است ولي با سر بريدن حلال نمي شود.2597- سـگ و خـوك به واسطه سر بريدن و شكار كردن پاك نمي شوند , و خوردن گوشت آنها هم حرام اسـت و حـيـوان حـرام گوشتي را كه مانند گرگ و پلنگ درنده و گوشتخوار است اگر به دستوري كه گفته مي شود سر ببرند يا با تير و مانند آن شكار كنند پاك است ولي گوشت آن حلال نمي شود , و اگر با سگ شكاري آن را شكار كنند , پاك شدن بدنش هم اشكال دارد.2598- فـيـل و خـرس و بوزينه , در آنچه ذكر شد حكم حيوانهاي درنده را دارند , ولي حشرات و آنها كه حـيـوانـات كوچكي هستند كه در داخل زمين زندگي مي كنند مانند موش و سوسمار اگر خون جهنده داشته باشند , و سر آنها را ببرند يا آنها را شكار نمايند گوشت و پوست آنها پاك نمي شود.2599- اگـر از شكم حيوان زنده , بچه مرده اي بيرون آيد يا آن را بيرون آورند , خوردن گوشت آن حرام است .