کد مطلب:1622 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:154

شرايط سر بريدن


2603- سـر بـريدن حيوان چند شرط دارد : اول كسي كه سر حيوان را مي برد چه مرد باشد , چه زن , بايد مسلمان باشد , و بچه مسلمان هم اگر مميز باشد يعني خوب و بد را بفهمد مي تواند سر حيوان را ببرد و اما كـسي كه از كفار غير كتابي يا از فرقه هاي است كه در حكم كفارند مانند نواصب , اگر سر حيوان را ببرد , آن حـيـوان حـلال نمي شود , بلكه كافر كتابي هم اگر سر حيوان را ببرد هر چند بسم اللّه هم بگويد , بنابر احتياط آن حيوان حلال نمي شود.دوم سر حيوان را با چيزي ببرند كه از آهن باشد ولي چنانچه آهن پيدا نشود با چيز تيزي كه چهار رگ آن را جدا كند مانند شيشه و سنگ نيز مي شود سر آن را بريد هر چند ضرورتي مقتضي سر بريدنش نباشد.سـوم در مـوقـع سر بريدن حيوان رو به قبله باشد , و رو به قبله بودن حيوان اگر نشسته يا ايستاده باشد , همانند رو به قبله بودن انسان در نماز در اين دو حالت است , و اگر حيوان بر طرف راست يا چپ خوابيده بـاشـد , بـايد محل بريدن و شكم حيوان رو به قبله باشد و لازم نيست پاها و دستها و صورت آن رو به قبله باشد.و كـسـي كـه مي داند بايد رو به قبله سر ببرد , اگر عمدا حيوان را رو به قبله نكند , حيوان حرام مي شود , ولـي اگـر فـراموش كند , يا مساله را نداند , يا قبله را اشتباه كند , يا نداند قبله كدام طرف است , يا نتواند حيوان را رو به قبله كند , اشكال ندارد , و احتياط مستحب آن است كه كسي كه حيوان را سر مي برد نيز رو به قبله باشد.چـهـارم وقـتي مي خواهد سر حيوان را ببرد , يا در زمان متصل به آن به نيت سر بريدن , نام خدا را ببرد , و هـمـيـن قـدر كه بگويد بسم اللّه كافي است بلكه اگر تنها بگويد ( اللّه ) بعيد نيست كه كافي باشد , و اگر بـدون قصد سر بريدن نام خدا را ببرد , آن حيوان پاك نمي شود , و گوشت آن هم حرام است , ولي اگر از روي فراموشي نام خدا را نبرد اشكال ندارد.پنجم حيوان بعد از سر بريدن حركتي بكند , اگر چه مثلا چشم يا دم خود را حركت دهد , يا پاي خود را به زمين زند و اين حكم در صورتي است كه زنده بودن آن حيوان در حال ذبح مشكوك باشد والا لزومي ندارد .شـشـم از بـدن حـيـوان به اندازه معمول خون بيرون آيد , پس اگر خون در رگهايش ببندد و از او خون بـيرون نيايد و يا آن كه خون بيرون آمده نسبت به نوع آن حيوان كم باشد , آن حيوان حلال نمي شود , ولي اگـر كـمـي خـون بيرون آمده از اين جهت باشد كه حيوان پيش از سر بريدن خونريزي كرده است اشكال ندارد.هـفـتـم آن كـه كشتن از مذبح باشد , و احتياط مستحب آن است كه گردن را از جلو ببرد و كارد را پشت گردن فرو ننمايد , و به طرف جلو بياورد كه گردن از پشت بريده شود.2604- بنابر احتياط جايز نيست كه سر حيوان را پيش از بيرون آمدن روح از بدنش جدا كنند - هر چند اين كار موجب حرام شدن حيوان نمي شود - ولي اگر از روي غفلت يا به جهت تيزي چاقو سر جدا شود اشكال نـدارد و هـم چـنـيـن بـنابر احتياط شكافتن گردن حيوان و قطع نخاعش ( نخاع نخ سفيدي است كه از مهره هاي گردن تا دم حيوان امتداد دارد ) پيش از بيرون آمدن روح از بدنش جايز نيست .