کد مطلب:1623 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:155

دستور كشتن شتر


2605- اگـر بـخـواهند شتر را بكشند كه بعد از جان دادن پاك و حلال باشد , بايد با شرايطي كه براي سر بـريـدن حـيـوانـات گـفته شد , كارد يا چيز ديگري را كه از آهن و برنده باشد , در گودي بين گردن و سينه اش فرو كنند.و بـهـتر آن است كه شتر در اين حال ايستاده باشد , ولي اگر در حالي كه زانوها را به زمين زده , يا به پهلو خوابيده و رو به قبله است , كارد را روي گودي گردنش فرو كنند اشكال ندارد.2606- اگـر بـه جاي اين كه كارد در گودي گردن شتر فرو كنند سر آن را ببرند , يا گوسفند و گاو و مانند اينها را مثل شتر كارد در گودي گردنشان فرو كنند گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است .ولـي اگر چهار رگ شتر را ببرند , و تا زنده است به دستوري كه گفته شد كارد در گودي گردنش فرو كـنـند گوشت آن حلال و بدن آن پاك است و نيز اگر گارد در گودي گردن گاو يا گوسفند و مانند اينها فرو كنند و تا زنده است سر آن را ببرند حلال و پاك مي باشد.2607- اگر حيواني سركش شود و نتوانند آن را به دستوري كه در شرع معين شده بكشند , يا مثلا در چاه بيفتد و احتمال بدهند كه در آنجا بميرد و كشتن آن به دستور گذشته ممكن نباشد , هر جاي بدنش را كه زخـم بـزنـنـد و در اثر زخم جان بدهد حلال مي شود و رو به قبله بودن آن لازم نيست ولي بايد شرطهاي ديگري را كه براي سر بريدن حيوانات گفته شد دارا باشد.