کد مطلب:1628 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:171

صيد ماهي و ملخ


2624- اگر ماهيي كه در اصل خلقتش فلس دار باشد - هر چند از جهت عارضي فلس از او جدا شده باشد - زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد , پاك و خوردن آن حلال است .و چنانچه در آب بميرد پاك است ولي خوردن آن حرام مي باشد مگر اين كه در تور ماهي گير در آب بميرد كه در اين صورت خوردنش حلال است .و ماهي بي فلس را اگر چه زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد حرام است .2625- اگـر مـاهـي از آب بـيرون بيفتد , يا موج آن را بيرون بيندازد , يا آب فرو رود , و ماهي در خشكي بـماند , چنانچه پيش از آن كه بميرد , با دست يا به وسيله ديگر كسي آن را بگيرد , بعد از جان دادن حلال است .2626- كـسـي كه ماهي را صيد مي كند , لازم نيست مسلمان باشد و در موقع گرفتن آن نام خدا را ببرد ولي مسلمان بايد ببيند يا از راه ديگري اطمينان داشته باشد كه او را زنده از آب گرفته يا آن كه در تور او در آب مرده است .2627- مـاهـي مـرده اي كـه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته اند يا مرده , چنانچه در دست مسلمان باشد , حلال است و اگر در دست كافر باشد اگر چه بگويد آن را زنده گرفته ام حرام مي باشد , مگر آن كه انسان اطمينان كند كه او را زنده از آب گرفته يا آن كه در تور او در آب مرده است .2628- خوردن ماهي زنده جايز است ولي اولي خودداري كردن است .2629- اگر ماهي زنده را بريان كنند , يا در بيرون آب پيش از جان دادن بكشند , خوردنش جايز است ولي اولي آن است كه از خوردن آن خودداري نمايند.2630- اگـر مـاهـي را بـيرون آب دو قسمت كنند و يك قسمت آن در حالي كه زنده است در آب بيفتد , خـوردن قـسمتي را كه بيرون آب مانده جايز است و احتياط مستحب آن است كه از خوردن آن خودداري كنند.2631- اگر ملخ را با دست يا به وسيله ديگري زنده بگيرند , بعد از جان دادن آن حلال است .و لازم نـيـسـت كـسـي كه آن را مي گيرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن نام خدا ببرد , ولي اگر ملخ مرده اي در دست كافر باشد و معلوم نباشد كه آن را زنده گرفته يا نه , اگر چه بگويد زنده گرفته ام حرام است .2632- خوردن ملخي كه بال در نياورده و نمي تواند پرواز كند حرام است .