کد مطلب:1629 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:147

احكام خوردنيها و آشاميدنيها


2633- هر پرنده اي كه مانند شاهين و عقاب و باز درنده و چنگال دار باشد حرام است , و ظاهر آن است كه هـر پـرنـده اي كـه هـنـگـام پرواز بال زدنش كمتر از صاف نگهداشتن بالش باشد , چنگال دار است و حرام مـي بـاشـد , و هـر پـرنده اي كه بال زدنش بيش از صاف نگهداشتن او است حلال است , بنابر اين مي توان پـرنـده گان حرام گوشت را از حلال گوشت به ملاحظه كيفيت پرواز آنها تميز داد ولي چنانچه كيفيت پـرواز پرنده اي معلوم نباشد اگر آن پرنده چينه دان و يا سنگدان و يا خار پشت پا داشته باشد حلال است و اگـر هـيچ كدام از اينها را نداشته باشد , حرام است و احتياط لازم آن است كه از همه انواع كلاغ حتي زاغ اجـتـناب شود و اما پرندگان ديگر - غير آنچه ذكر شد - چون مرغ و كبوتر و گنجشك و حتي شتر مرغ و طـاووس هـمـه حـلال مي باشند ولي كشتن بعضي از پرندگان مكروه است مانند هدهد و پرستوك , و اما حـيواناتي كه پرواز دارند ولي پر ندارند مانند خفاش حرام مي باشند , و هم چنين است زنبور و پشه و ديگر حشرات پرنده بنابر احتياط لازم .



2634- اگـر چـيـزي را كه روح دارد از حيوان زنده جدا نمايند مثلا دنبه يا مقداري گوشت از گوسفند زنده ببرند , نجس و حرام مي باشد.



2635- بعضي از اجزاء حيوانات حلال گوشت حرام است , و آن چهارده چيز است : 1 خون 2 فضله 3 نري 4 فرج 5 بچه دان 6 غدد كه آن را دشول مي گويند.



7 تخم كه آن را دنبلان مي گويند.



8 چيزي كه در مغز كله است و به شكل نخود مي باشد.



9 مغز حرام كه در ميان تيره پشت است .



10 پي كه در دو طرف تيره پشت است بنابر احتياط لازم .



11 زهره دان .



12 سپرز