کد مطلب:163107 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:167

تقديم
به او كه فضل خدا بود بر تارك زندگي ام

و نشان اصالت سهمي

كه از حيات برده ام.