کد مطلب:1632 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:152

آداب غذا خوردن


2645- چند چيز در غذا خوردن مستحب شمرده شده است : اول هر دو دست را پيش از غذا بشويد.دوم بعد از غذا دست خود را بشويد و با دستمال خشك كند.سـوم مـيـزبـان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند و بعد از همه دست بكشد و پيش از غذا اول ميزبان دسـت خود را بشويد , بعد كسي كه طرف راست او نشسته و همين طور تا برسد به كسي كه طرف چپ او نشسته , و بعد از غذا اول كسي كه طرف چپ ميزبان نشسته دست خود را بشويد و همين طور تا به ميزبان برسد.چهارم در اول غذا بسم اللّه بگويد , ولي اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد , در وقت خوردن هر كدام آنها گفتن بسم اللّه مستحب است .پنجم با دست راست غذا بخورد.ششم با سه انگشت يا بيشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد.هفتم اگر چند نفر سر يك سفره نشسته اند هر كسي از غذاي جلوي خودش بخورد.هشتم لقمه را كوچك بردارد.نهم سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد.دهم غذا را خوب بجود.يازدهم بعد از غذا خداوند عالم را حمد كند.دوازدهم انگشتها را بليسد.سيزدهم بعد از غذا خلال نمايد ولي با چوب ريحان و ني و برگ درخت خرما خلال نكند.چهاردهم آنچه بيرون سفره مي ريزد جمع كند و بخورد ولي اگر در بيابان غذا بخورد , مستحب است آنچه مي ريزد براي پرندگان و حيوانات بگذارد.پانزدهم در اول روز و اول شب غذا بخورد و در بين روز و در بين شب غذا نخورد.شانزدهم بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاي راست را روي پاي چپ بيندازد.هفدهم در اول غذا و آخر آن نمك بخورد.هيجدهم ميوه را پيش از خوردن با آب بشويد.