کد مطلب:1633 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:146

چيزهايي كه در غذا خوردن مذموم است


2646- چند چيز در غذا خوردن مذموم شمرده شده است : اول در حال سيري غذا خوردن .دوم پر خوردن , و در خبر است كه خداوند عالم بيشتر از هر چيز از شكم پر بدش مي آيد.سوم نگاه كردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن .چهارم خوردن غذاي گرم .پنجم فوت كردن چيزي كه مي خورد يا مي آشامد.ششم بعد از گذاشتن نان در سفره , منتطر چيز ديگر شدن .هفتم پاره كردن نان با كارد.هشتم گذاشتن نان زير ظرف غذا.نهم پاك كردن گوشتي كه به استخوان چسبيده به طوري كه چيزي در آن نماند.دهم پوست كندن ميوه هايي كه با پوست خورده مي شود.يازدهم دورانداختن ميوه پيش از آن كه كاملا آن را بخورد.