کد مطلب:179251 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:231

روش تحقيق
در اين تحقيق محور اصلي متن صحيفه (بدون توجه به ترجمه ها) و كتاب هاي تاريخ ادبيات عربي در عصر اموي است و از رهگذر ادبيات عربي عصر امام سجاد (ع)، ادبيات كلام امام (ع) ادبيات و دعا را مورد بحث قرار داده و در بخش پاياني به درون مايه هاي صحيفه سجاديه به عنوان صحيفه معرفت نظر كرده ايم.