کد مطلب:18035 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:159

درسي براي زندگي
مشغله ها، هميشه باز دارنده انسان از تلاشهاي پيش ‍ برنده است. آفتهاي جسمي و بيماريها، سرعت پرواز انسان را مي كاهد. خوشبخت كسي است كه تني سالم و فرصتي آزاد و فراغتي داشته باشد تا بتواند به آنچه كه «بايد» برسد و دست يابد.

پيامبر، در ادامه سخنانش با ابوذر، با يادآوري اين مطلب، اين درس بزرگ را مي دهد كه بايد از فرصتها، تندرستيها، تواناييها، فراغتها و جوانيها، حداكثر استفاده را برد. پس از بيان اين نكته كه بيشتر مردم در دو نعمت «صحت» و «فراغت» مغبون و زيان زده اند، مي فرمايد:

«... اي ابوذر!

پنج چيز را قبل از پنج چيز، قدر بشناس و غنيمت بدان:

جواني ات را، قبل از پيري،

تندرسي ات را، قبل از بيماري،

دارايي ات را، قبل از تنگدستي،

فراغت خود را، قبل از گرفتاري،

و... زندگيت را، قبل از مرگ...» [1] .

راستي، چه درس شگفت و بزرگ و حكيمانه اي!مگر نه اينكه سرمايه هاي سودآور انسان در بازار زندگي، عبارت است از:

«جواني»، «سلامتي»، «امكانات مادي»، «فراغت» و سرمايه «عمر»؟! و مگر نه اينكه آفت هر يك از اينها، در كنارش بيان شده است؟

اگر بتوانيم در جواني، كاري براي پيري بكنيم،

اگر بتوانيم از تندرستي، بهره كامل ببريم،

اگر موفق شويم «مال» را در جاي درست خود، مصرف و خرج كنيم،

اگر از فرصتهاي گرانبها، حداكثر استفاده را بگيريم،

و اگر از عمر گرانمايه، براي خانه ابدي و سراي آخرت، رهتوشه اي برداريم،ديگر چه غم و اندوهي؟

بيشتر زيان زدگان، كساني اند كه گهر وقت را، رايگان از دست مي دهند. مگر مي توان وقت رفته را باز آورد؟... هرگز!

از رسول خدا بشنويم:

«... اي ابوذر!


[1] يا أ باذَرّ! اِغْتَنِمْ خَمْسا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبابَك قَبلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَك قَبْلَ سُقْمِكَ، وَغِناك قبلَ فَقْرِكَ وفَراغَك قَْبلَ شُغْلِكَ وَحَياتَك قَبْلَ مَوْتِكَ.