کد مطلب:18065 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:135

تقوا و توكل
«اي ابوذر!...

اگر دوست مي داري كه نيرومندترين مردم باشي، برخدا توكّل كن!

اگر مي خواهي گراميترين فرد باشي، از خدا بترس!

و اگر مي خواهي غني ترين و بي نيازترين انسانها باشي، به آنچه نزد خداست، اميدوارتر باش از آنچه در دست داري!

اي ابوذر!...

اگر همه مردم اين آيه را به كار گيرند، برايشان بس است، آنجا كه خداوندمي فرمايد:

هر كس از خدا پروا كند، خداوند برايش گشايش و روزي بي حساب مي بخشد، و هر كس بر خدا توكل كند، خداوند، او را بس است. آري... تقوا و توكّل، هر دو روي آوردن به سوي خداست. در يكي، زمينه سازي براي ترك گناه است،در ديگري، استمداد از پشتوانه عظيم الهي.

آنكه اين دوعامل را دارد، نه در دام گناه و وسوسه هاي ابليس مي افتد، ونه در شدايد و مشكلات و مواجهه با دشمن، احساس ضعف وبي پناهي مي كند.