کد مطلب:18076 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:125

راز رستگاري
در اين بخش، كلام نبوي «ص» با «ابوذر»، حالت گفتگو مي يابد و اينگونه ادامه دارد:

ابوذر مي گويد: روزي به رسول خدا «ص» وارد شدم، در مسجد بود و تنها. اين خلوت را غنيمت شمردم، و در حضورش زانو زدم. فرمود:

اي ابوذر! مسجد، تحيّت دارد.

گفتم: تحيّت مسجد چيست؟ يا رسول الله؟

فرمود: دو ركعت نماز مي خواني.

آنگاه ابوذر، رو به حضرت رسالت كرده، مي پرسد:

اي رسول خدا! مرا به نماز فرمان دادي، نماز چيست؟!

پيامبر نماز بهترين موضوع و نهاد است، هركس بخواهد، كم مي خواند، و هر كه بخواهد بسيار!

ابوذر اي رسول خدا!، چه كاري نزد خدا محبوبتر است؟

پيامبر ايمان به خدا و جهاد در راه خدا.

ابوذر اي پيامبر! ايمان چه كسي از مؤ منان بيشتر و كاملتر است؟

پيامبر آنكه اخلاقش نيكوتر باشد.

ابوذر از خود مؤ منان، چه كسي برتر است؟

پيامبر آنكه مسلمانان، از دست و زبان او در امان باشند.

ابوذر كدام هجرت برتر است؟

پيامبر آنكه از «بدي» هجرت كند!.

ابوذر چه وقتي از شب با فضيلت تر است؟

پيامبر دل شب تار.

ابوذر كجاي نماز برتر است؟

پيامبر قنوت طولاني.

ابوذر چه روزه اي با فضيلت تر است؟

پيامبر روزه واجب، كه خدا هم پاداشي مضاعف مي دهد.

ابوذر كدام صدقه بهتر است؟

پيامبر تلاش و انفاق مخفيانه انساني تهيدست به يك نيازمند!

ابوذر كدام جهاد برتر است؟

پيامبر آنكه مركب در آن آسيب ببيند و خون رزمنده ريخته شود.

ابوذر - بزرگترين آيه اي كه خدا نازل كرده چيست؟

پيامبر آية الكرسي.