کد مطلب:183029 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:164

حوادث مهم عصر امام سجاد
مهم ترين حوادث سياسي، اجتماعي عصر آن بزرگوار عبارت است از:

1. قيام توابين به رهبري سليمان بن صرد خزاعي.

2. قيام مدينه به رهبري عبدالله بن حنظله غسيل الملائكه (واقعه حره).

3. سنگباران و آتشباران كعبه معظمه توسط نظاميان يزيد.

4. قيام مختار بن ابي عبيده ثقفي.

5. حكومت عبدالله بن زبير در مكه.

6. حكومت مروانيان در شام.

7. قيام خوارج و عبدالرحمن بن محمد بن اشعث، عليه حجاج در سال هاي 81 تا 83 ه.

در تحليل مواضع و رفتار و گفتار آن بزرگوار، شناخت كم و كيف اين حوادث نقش مؤثري خواهد داشت.