کد مطلب:183061 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:149

سرور قلبي خدمت رسان
«الكريم يبتهج بفضله و اللئيم يفخر بملكه; [1] .

شخص كريم با بخشندگي خود شادمان است و فرومايه به ثروتش مي بالد.»


[1] اعلام الدين، ص 299.