کد مطلب:183067 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:393

دعاي توفيق خدمت به خلق
امام سجاد عليه السلام با توجه به ثواب فراوان و آثار دنيوي و اخروي خدمت به خلق، همواره دست به دعا برمي داشت و توفيق خدمت را از درگاه الهي خواستار مي شد. از جمله آنها اين دعاهاست:

«اللهم صل علي محمد و آله و... اجر للناس علي يدي الخير و لاتمحقه بالمن; [1] خدايا! بر محمد و آل او درود فرست و... به دست من كارهاي خير را براي مردم جاري كن و چنان كن كه با منت گذاردن باطل نسازي ».

«اللهم صل علي محمد و آله و احجبني عن الشرف و الازدياد و قومني بالبذل و الاقتصاد و علمني حسن التقدير و اقبضني بلطفك عن التبذير و اجر من اسباب الحلال ارزاقي و وجه في ابواب البر انفاقي... اللهم حبب الي صحبة الفقراء و اعني علي صحبتهم بحسن الصبر... ; [2] خدايا! بر محمد و آل او صلوات بفرست و مرا از اسراف و ولخرجي بر كنار دار و راه بذل و بخشش بر مستمندان، با ميانه روي و اعتدال در مصرف را به من نشان بده. و خوب اداره كردن زندگي را به من بياموز. و به لطف و كرمت از تجمل و اسراف بازم دار. و وسايل روزي مرا از راه حلال فراهم كن. و مرا به انفاق در راه خير موفق بدار;... خدايا! مصاحبت با فقيران را برايم دوست داشتني ساز و به همنشيني و شكيبايي با آنان ياريم كن.»

«اللهم صل علي محمد و آله و حلني بحلية الصالحين و البسني زينة المتقين في... السبق الي الفضيلة و ايثار التفضل... ; [3] خدايا! بر محمد و آل او درود فرست و جان مرا به زيور بندگان شايسته ات بياراي. و بر من لباس تقوا بپوشان تا بتوانم در راه فضل و كمال از ديگران پيش بيفتم و زيادي مالم را به مستمندان، ايثار كنم...»


[1] صحيفه سجاديه، دعاي 20.

[2] همان، دعاي 30.

[3] همان، دعاي 30.