کد مطلب:183077 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:145

منت نگذاشتن
«لم تمش بها علي احد لانها لك، فاذا امننت بها لم تامن ان تكون بها مثل تهجين حالك منها الي من مننت بها عليه لان في ذلك دليلا علي انك لم ترد نفسك بها و لو اردت نفسك بها لم تمتن بها علي احد;

به خاطر صدقه اي كه داده اي، بر كسي منت نگذاري; زيرا قدمي به سود خود برداشته اي در صورتي كه اگر منت بگذاري، در امان نيستي از اينكه روح او را آزرده و خود را معيوب كرده اي. زيرا اين عمل تو دليل آن است كه تو اين كار را به خاطر خود نكرده اي، در صورتي كه اگر براي خودت مي خواستي، بر كسي منت نمي نهادي.» [1] .


[1] همان، ص 259.