کد مطلب:183081 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:140

حسن ظن به خدمت جويان و خدمت صادقانه
تحف العقول، ص 270.