کد مطلب:188683 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:122

تصريح پيامبر به امامت باقرالعلوم
روايات در اين زمينه نيز متعدد است، از آن جمله:

1- از رسول خدا (ص) نقل شده است كه فرمود: من بر مؤمنان، اولاتر از خودشانم، و برادرم علي بر مؤمنان، اولاتر از ايشان است، چون او شهيد شود، فرزندم حسن و سپس فرزندم حسين، و چون او نيز شهيد شود فرزندش علي بن الحسين - اي علي! تو علي بن الحسين را خواهي ديد - و پس از او محمد بن علي اولاي بر مؤمنان خواهد بود - و تو اي حسين! او را در زمان حياتت خواهي ديد. [1] .

2- رسول خدا (ص) فرمود: چون روزگار حسين سپري گردد، فرزندش علي بن الحسين امر امامت را بر عهده گيرد و او امام و حجت خواهد بود و خداوند از صلب او فرزندي را به دنيا خواهد آورد كه همنام من و شبيه ترين مردم به من خواهد بود. علمش، علم من و حكمش، حكم من است و او پس از پدر خويش، امام و حجت مي باشد [2] .

اين روايات، براي نمونه ياد شد و ما در مقام استقصا و ارائه ي تمامي آن ها نيستيم، ولي در اين ميان از يك روايت مهم ديگر نبايد چشم پوشيد و آن روايتي است از[ صفحه 31]جابر بن عبدالله انصاري.


[1] اثبات الوصية 151.

[2] نورالابصار، مازندراني 47؛ الانوار البهية 116.