کد مطلب:188706 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:102

توحيد ذات و صفات
محمد بن مسلم از امام باقر (ع) در زمينه ي اوصاف خداوند نقل كرده است: «انه واحد صمد، احدي المعني، ليس بمعان كثيرة مختلفة» [1] همانا او يكتاي بي نيازي است كه همه به او نيازمندند [2] حقيقتي است بسيط و يگانه، در او معاني و حقايق متعدد و مختلف راه ندارد.

محمد بن مسلم مي گويد، به امام عرض كردم: برخي از مردم عراق معتقدند كه خداوند با چيزي مي شنود و با چيز ديگري مي بيند!

امام باقر (ع) فرمود: دروغ گرفته و ملحد شده اند. خداوند بزرگ را به غير تشبيه كرده اند. او شنوايي بيناست. با همان چيز كه مي بيند، مي شنود و با همان چيز كه مي شنود، مي بيند.

محمد بن مسلم مي گويد: برخي مردم عراق گمان مي كنند كه بينايي خداوند بر چيزي است كه آن را درك كرده و تعقل نمايد!

امام باقر (ع) فرمود: انديشه، فكر و تعقل از ويژگي هاي مخلوق است و خداوند از صفات مخلوق مبرا است.


[1] الاحتجاج 323.

[2] در معناي «صمد» مفاهيم دقيقي بيان شده كه براي آگاهي از آن مي توان به منابع ذيل مراجعه كرد: توحيد صدوق 88؛ اصول كافي، كتاب التوحيد، باب تأويل الصمد.