کد مطلب:188716 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:97

رويارويي با بدعت و بدعتگذاران
بدعت در نظام عقيدتي و دستوري دين، يكي از نمودهاي بارز انحراف از مسير وحي مي باشد، كه عوامل و انگيزه هاي مختلفي در پيدايش و شكلگيري آن مؤثر است، از آن جمله: