کد مطلب:188717 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:91

غرض ورزي و تدابير حيله گرانه ي عناصر ضد دين
كساني كه در باطن و اعماق ضمير خويش با پيام وحي بيگانه اند، و با شريعت تضاد دارند، زماني كه قادر به مبارزه ي صريح و علني با آن نباشند، مي كوشند تا با نفوذ دادن ايده هاي غير ديني و برنامه هاي غير الهي در مجموعه ي باورها و دستورهاي[ صفحه 99]مكتبي، به گونه اي خزنده، ماهيت و خاصيت اصلي دين را تضعيف كرده، آن را به انحراف بكشانند.

اين حركت، حركتي منافقانه است كه نسبت به اديان قبل از اسلام نيز از سوي عناصر مغرض و ناسالم اعمال مي شده است، تا راه ايمان را بر رهروان دين مخدوش سازند.

خداوند در افشاي چهره ي اين گروه و نيز تهديد آنان فرموده است:

«فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عندالله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم و ويل لهم مما يكسبون». [1] .

واي بر آنان كه با دست خويش مطالبي را نوشته و به دروغ مي گويند: اين از نزد خدا است. هدفشان از اين كار دستيابي به پولي اندك است. واي بر آنان از آنچه نوشتند و واي بر آنان از آنچه به دست آوردند!


[1] بقره / 79.