کد مطلب:188755 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:82

دعوت به پايمردي در طريق حق
حمايت از راه حق، انديشه ي حق و مكتب حق، بي ترديد گاه مواجه با مشكلات بيروني خواهد بود و زماني رويارو با منافع شخصي انسان.

حق جويي و حقگويي، گاه كينه و عداوت حق ستيزان را عليه انسان بر مي انگيزد و زماني باعث محروميت وي از برخي مزايا و اميال مي شود.

امام باقر (ع) به پيروان خود هشدار مي داد كه مبادا به خاطر سختي هاي راه حق، از آن دست بردارند! و مي فرمود:

نفست را بر طريق حق و سخن حق، شكيبا و استوار بدار؛ زيرا كسي كه چيزي از حق را (به خاطر مشكلات آن) انكار كند و از آن چشم بپوشد، دو چندان آن[ صفحه 161]مشكلات و مرحوميت ها را در طريق باطل خواهد چشيد [1] .

و مي فرمود:

پدرم هنگام وفاتش به من سفارش كرد... اي فرزندم! بر طريق حق و سخن حق شكيبا باش و صبر كن، هر چند تلخ و ناگوار باشد [2] .


[1] اصبر نفسك علي الحق فانه من منع شيئا في حق اعطي في الباطل مثليه. تحف العقول 216؛ بحار 78 / 176.

[2] اوصاني ابي حين حضرته الوفاة... اي بني! اصبر علي الحق و ان كان مرا. مشكاة الانوار 71 / 76؛ بحار 70 / 184.