کد مطلب:188788 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:79

زندگي اجتماعي باقرالعلوم
زندگي امام، آينه ي تمام نماي زندگي شرافتمندانه ي انسان هاي موحد و متعالي است. يكي از بارزترين ويژگي هاي امام جامعيت اوست.

توجه به علم، او را از اخلاق و فضايل روحي غافل نمي سازد و روي آوري به معنويات و عبادت و بندگي، وي را از پرداختن به زندگي مادي و روابط اجتماعي و اصلاح جامعه باز نمي دارد.

در حالي كه انسان هاي معمولي، در بيشتر زمينه ها گرفتار افراط و تفريط مي شوند؛ اگر به زهد و عبادت بپردازند، به عزلت و گوشه نشيني كشيده مي شوند و اگر به كار و تلاش رو آورند، از انجام بايسته ي وظايف عبادي و معنوي، دور مي مانند!