کد مطلب:188813 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:83

لزوم دقت در گزينش معلم
هرچند تحصيل دانش ارزشمند است، ولي از آن جا كه شخصيت اخلاقي و[ صفحه 253]معنوي معلم در روح دانشجو تأثير مي گذارد، امام باقر (ع) سفارش فرموده است كه در انتخاب معلم بايد دقت كرد؛ زيرا علم غذاي روح است و اگر اين غذا ناسالم باشد يا به شكل نادرستي تهيه شده باشد، روح را بيمار مي كند.

در محضر امام باقر (ع) اين آيه از قرآن مطرح شد:

«فلينظر الانسان الي طعامه» [1] .

يعني: انسان بايد به غذاي خويش با دقت و تأمل بنگرد و بينديشد.

شخصي از آن حضرت پرسيد: منظور از غذا چيست؟

امام فرمود: منظور از غذا، همان علمي است كه مي آموزد و بايد انسان توجه كند كه آن را از چه كسي فرا مي گيرد! [2] .


[1] عبس. 24.

[2] عن ابي جعفر (ع): في قوله عزوجل «فلينظر الانسان الي طعامه» قال: قلت: ما طعامه؟ قال علمه الذي يأخذه، عمن يأخذه؟ اصول كافي 2 / 63، كتاب فضل العلم، باب النوادر، حديث 8.