کد مطلب:188825 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:80

امام، داراي علم پيامبر و نه مقام نبوت
از امام باقر (ع) سؤال شد: جايگاه شما چيست و قبل از شما (در امت هاي پيشين)[ صفحه 263]چه كسي شبيه منزلت شما را داشته است.

فرمود: موقعيت ما، همانند موقعيت همدم موسي (هارون، خضر يا يوشع) و ذوالقرنين است كه هر دو عالم بودند ولي پيامبر نبودند. [1] .

در بياني ديگر امام باقر (ع) مشغول توصيف علي (ع) بود و فرمود: علي (ع) محدث بود (يعني خبرهاي تازه و علوم بايسته از جانب خداوند به او مي رسيد).

شخصي از آن حضرت پرسيد: آيا او پيامبر بوده است؟

امام باقر (ع) با دست خود پاسخ منفي داد و سپس فرمود: علي (ع) مانند همدم سليمان يا همدم موسي يا ذوالقرنين مي باشد. [2] .


[1] عن ابي جعفر (ع) قال: قلت له: ما منزلتكم و من تشبهون ممن مضي؟ قال: صاحب موسي و ذوالقرنين كانا عالمين و لم يكونا نبيين. اصول كافي 1 / 269.

[2] قال ابوجعفر (ع) ان عليا كان محدثا فقلت: نبي؟ قال: فحرك بيده هكذا، ثم قال: اوكصاحب سليمان او كصاحب موسي او كذي القرنين... اصول كافي 1 / 269.