کد مطلب:188833 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

عمل، راهگشاي دانش فزونتر
امام باقر (ع) در بيان اهميت عمل به دانسته ها و نقش آن در تكامل علمي انسان مي فرمايد:

كسي كه به دانش خود عمل كند و دانسته هايش را بكار بندد، خداوند به او حقايق و اسرار نهفته ي جديدي را خواهد آموخت. [1] .


[1] قال الباقر (ع): من عمل بما يعلم علمه الله مالم يعلم. بحار 78 / 189.