کد مطلب:188846 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:80

ياد خدا، هميشه و در همه جا
امام باقر (ع) در توصيف سعادتمندان و بهره وران از نعمت هاي اخروي مي فرمايد:

آنان كساني هستند كه هرگز از ياد خدا و ذكر او خسته و ملول نمي شوند. [1] .

امام باقر (ع) به نقل از كتاب آسماني موسي (تورات واقعي و تحريف نشده) مي فرمايد:

موسي (ع) به پروردگارش گفت: خداوندا! گاه پيش مي آيد كه در مكان و در حالي قرار مي گيرم كه شرم دارم در آن مكان و در آن حال نام تو را بر زبان جاري كنم زيرا مرتبه ي تو را برتر و والاتر از اين مي دانم كه در چنان شرايطي ياد و نام تو را به ميان[ صفحه 279]آورم.

خداوند در پاسخ وي فرمود: اي موسي! ياد من در هر جا كه باشد و در هر حال و شرايطي نيك است. [2] .

امام باقر (ع) مي فرمايد:

مهمترين اعمال، سه است: ياد خدا هميشه و در همه حال، رعايت انصاف، همراهي و برابري با برادران ايماني در مسايل اقتصادي [3] .


[1] قال الباقر (ع): «في صفة أبناء الاخرة»... لا يملون من ذكر الله. بحار 78 / 165.

[2] عن ابي جعفر (ع) قال: مكتوب في التوراة التي لم تغير ان موسي سأل ربه فقال: الهي انه يأتي علي مجالس اعزك و اجلك ان اذكرك فيها، فقال: يا موسي ان ذكري حسن علي كل حال. اصول كافي 2 / 497.

[3] عن ابي جعفر (ع) قال اشد الاعمال ثلاثة: ذكر الله علي كل حال، و انصافك من نفسك، و مواساة الاخ في الامال. ارشاد مفيد 2 / 165؛ حلية الاولياء 3 / 183؛ كشف الغمة 2 / 341؛ حقايق الحق 12 / 190.