کد مطلب:188877 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:82

نكوهش نفاق و دوچهرگي
امام باقر (ع): بد آدمي است، كسي كه دو چهره و دو زبان است! برادران ديني خود را در پيش رو مي ستايد و پشت سر از آن ها بدگويي مي كند. اگر به برادرش نعمت و امكاناتي برسد، حسد مي ورزد! و اگر مبتلا به غم و دردي شود او را حقير شمارد! [1] .[ صفحه 302]
[1] الباقر (ع): بئس العبد عبد يكون ذاوجهين و ذالسانين، يطري اخاه في الله شاهدا، و يأكله غائبا، ان أعطي حسده و ان ابتلي خذله. اصول كافي 2 / 343؛ الخصال 38؛ ائمتنا 1 / 367.