کد مطلب:192568 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:136

حديث 029
شنبه

ليس لملول صديق.

براي افسرده دل، دوست و رفيقي باقي نمي ماند.

تحف، ص 364