کد مطلب:192598 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:76

حديث 059
2 شنبه

الحق منيف فاعملوا به.

حق، بلند پايه است پس به آن عمل كنيد.

بحار، ج 69، ص 232