کد مطلب:192602 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:77

حديث 063
جمعه

داووا مرضاكم بالصدقة.

بيمارانتان را با صدقه دادن درمان كنيد.

كافي، ج 4، ص 3[ صفحه 17]