کد مطلب:192641 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:74

حديث 102
3 شنبه

المؤمن أشد من زبر الحديد.

مؤمن، از پاره هاي آهن محكم تر است.

بحار، ج 64، ص 303