کد مطلب:192670 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:74

حديث 131
4 شنبه

تعلموا ما شئتم ان تعملوا.

دانشي را بياموزيد كه مي خواهيد به كار بنديد.

عدة، ص 67