کد مطلب:192686 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:73

حديث 147
جمعه

أنفق و ايقن بالخلف.

انفاق كن و به جايگزين آن يقين داشته باش.

الفقيه، ج 4، ص 412[ صفحه 29]