کد مطلب:192688 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:72

حديث 149
1 شنبه

الدين غم بالليل و ذل بالنهار.

بدهكاري، اندوه شب و خواري روز است.

تحف، ص 359