کد مطلب:192705 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:72

حديث 166
4 شنبه

طوبي للمتحابين في الله.

خوشا به حال كساني كه يكديگر را به خاطر خدا دوست دارند.

بحار، ج 68، ص 46.