کد مطلب:192728 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:74

حديث 189
جمعه

شرف المؤمن قيام الليل.

شرافت مؤمن، شب زنده داري است.

كافي، ج2، ص 148[ صفحه 35]