کد مطلب:192744 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:71

حديث 205
1 شنبه

للامور بغتات فكن علي حذر.

هر كاري ممكن است ناگهان پيش آيد، پس همواره به هوش باش.

تحف، ص 367