کد مطلب:192784 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:73

حديث 245
جمعه

ليس منا من لم يوقر كبيراً.

كسي كه بزرگان را احترام نكند، از ما نيست.

مجموعة ورام، ج 2، ص 197[ صفحه 43]