کد مطلب:192798 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:70

حديث 259
جمعه

لا تأتمن الخائن.

به خيانت كار، امانت مسپار.

كافي، ج 5، ص 298[ صفحه 45]