کد مطلب:192807 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:72

حديث 268
1 شنبه

المؤمن عزيز في دينه.

مؤمن، در دين خود نيرومند و شكست ناپذير است.

كافي، ج 2، ص 245