کد مطلب:192823 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:71

حديث 284
3 شنبه

قلة الصبر فضيحة.

كم صبري، رسوايي به بار مي آورد.

تحف، ص 315